Login Pop-up

052 63 40 91, 052 63 49 01
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Sunday, September 24, 2017

Красимира Димитрова - Старша мед. сестра

Красимира Димитрова - ст. мед .сестраМедицинска сестра Димитрова е специалист по здравни грижи, чиято професионална дейност е насочена към решаване на съществуващи и потенциални проблеми с очното здраве на човека, семейството и общността в условията на динамично променящата се среда.
Приоритети в клиничната работа са подобряване качеството на живот на пациентите чрез оказване на качествени и безопасни грижи, обучение на пациенти, организиране на следдипломно обучение и повишаване квалификацията на професионалистите по здравни грижи, подобряване процеса на оказване на здравни грижи и намаляване на “burn out” синдрома в екипа, който ръководи.

Чрез своята професионална дейност сестра Димитрова допринася за промяна  на визията и престижа на професията, както и за промяна на обществените нагласи към сестринството. Тя създава традицията за честване на международния ден на сестринството и връчване на ежегодната награда “Сестра на годината” в СБОБАЛ.
Участва в профилактичните програми за глаукома и детско зрение, организирани от болницата.
Обучава студенти по специалност „медицинска сестра”.

Професионален опит

М.с. Димитрова има професионален опит като детска медицинска сестра в детска пулмологична клиника в УМБАЛ „Света Марина” – Варна и като медицинска сестра в СБОБАЛ – Варна ( в операционен блок, във функционални кабинети на консултативно-диагностичния блок и в очното отделение).

Образование, специализации и курсове

2010   Магистър по „Управление на здравните грижи” – Медицински университет – Плевен;
2009   Бакалавър по „Управление на здравните грижи” – Медицински университет – Варна;
2009   Сертификат за професионална квалификация №11565/17.01.2009г на   Националния съвет по качество на БАПЗГ;
2003  Образователно – квалификационна степен „специалист”, специалност „медицинска сестра”, Медицински колеж към  Медицински университет – Варна;
1994   Магистър по телекомуникации, Технически университет – Варна;
1987   Детска медицинска сестра, ИПЗК”Д-р Ненчо Николаев” – Варна;
1985   ІV френска езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри” – Варна;

Курсове: над 25 форми за следдипломно обучение, по-важни от които са:

2002 – 2004  Участие в  програмата „Problem Solving for Better Health” на  Dreyfus Health Fondation;
2007   Дезинфекция на инструменти, Варна;
2008  Клинична рефракция – фундаментални принципи и методи за корекция, Варна;
2008  Детско зрение. Роля на професионалиста по здравни грижи в   опазване на детското зрение,  Варна;
2009  Зрение 2020.Социално значими очни заболявания в света, Европа и   България. Катаракта и глаукома , Варна;
2009  Тумори на окото и очните придатъци. Роля на професионалиста по здравни грижи в лечебния процес,  Варна;            
2009   Ретинопатия на недоносеното,  Варна;
2009  Законодателство в Република България и ЕС, регламентиращо правата и   задълженията на професионалистите по здравни грижи, Шумен;
2009  Съвременни изисквания към болничната дезинфекция, Варна;
2010  Наставничество в сестринството, Варна;
2010  Стрес. Диагностициране на причините, пораждащи стрес  и    профилактика, Варна;
2011  Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални  инфекции, Варна;
2011  Грижи за болни в старческа възраст, Варна;
2012  Диабет и око, Варна;
2012  Ортоптично лечение за възстановяване на бинокуларното зрение при пациенти със страбизъм – практическо обучение за работа със синоптофор, Варна;

Професионални членства

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи ( БАПЗГ) ;

Европейска федерация на сестрите (EFN);

Международен съвет на сестрите (ICN);

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции – БУЛ НОЗО;

Публикации и научни интереси

Сестра Димитрова участва в авторски колектив на учебник по очни болести за студенти по мeдицина и дентална медицина, има 5 публикации в български научни издания. Представила е  СБОБАЛ с доклади в  10 национални и международни научни форуми. Научните и  интереси са в сферата на  профилактика на детското зрение и глаукома, модерното сестринство, обучение на медицински сестри, пациенти и студенти.

Награди

2009 „Сестра на годината” – награда за ”Принос в  развитието на съсловната организация на професионалистите по здравни грижи и издигане престижа на сестринството”;

2010  Плакет «Отличник на випуска» на Ректора на МУ - Плевен

АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 40 91, 052 63 49 01
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
Scroll to top