Login Pop-up

052 63 40 91, 052 63 49 01
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Monday, July 23, 2018

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 
 

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност на Регламент (ЕС)2016/679 да Ви информира за извършваните от „СБОБАЛ-ВАРНА“ ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 1. 1.    Данни за администратора и за контакт с него.

„СБОБАЛ-ВАРНА“ ЕООД, наричана по долу само болницата, е юридическо лице с предмет на дейност – Осъществяване на специализирана болнична помощ по очни болести.

Болницата е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление са: гр. Варна, ул. „Дойран“ № 15 , на който адрес може да изпращате по пощата искания до болницата като администратор на данни или лично да подадете исканията си в деловодството на болницата.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , или да изпращате по факс: +359 52 634 096

 1. 2.    Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С длъжностното лице по защита на данните на болницата може да се свържете на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

 1. 3.    Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

Болницата осъществява правомощията, предвидени в ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/679 , ЗЗО , НРД и други нормативни актове, съгласно които обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

-          Водене на регистър „Персонал“, който съхранява личните данни на работещите в болницата;

-          Водене на регистър „Пациенти“, който съхранява лични данни и медицинска информация на пациентите лекувани в болницата;

-          Водене на регистър „Контрагенти“ , който се води във връзка със сключените договори относно извършването на основната дейност на болницата;

-          Изпълнение на други функции, определени с нормативен акт.

            При упражняване на правомощията си болницата обработва лични данни на пациентите. В тези случаи обработваните данни са общи - свързани с физическата идентичност  и чувствителни – свързани със здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, болницата обработва лични данни на кандидати за работа, и на работниците и служителите. Освен това лични данни се обработват на физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори.

Когато болницата обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 1. 4.    Категории получатели на данни извън болницата.

Болницата  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните.

 Получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

-          Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, съд, прокуратура, следствие, полиция, МЗ, НЗОК, РЗОК, РЗИ и др.п.);

-          Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

-          Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция.

 

 1. 5.    Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни болницата обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. За срок от 25 години се съхраняват данните – общи и чувствителни на пациентите.

 1. 6.    Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

-          Право на достъп;

-          Право на коригиране на неточни или непълни данни;

-          Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-          Право на ограничение на обработването;

-          Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-          Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

-          Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

 

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,чрез сайта на „СБОБАЛ- Варна“ ЕООД  http://www.eyehospital-varna.com  или по пощата на адреса на дружеството.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас.

Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел: +359 2 9153 518, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 1. 8.    Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

         Болницата не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 1. 9.    Въведени от болницата мерки за защита на личните данни.

С Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни и Вътрешни правила за техническите и организационни мерки за защита на личните данни в „СБОБАЛ-ВАРНА“ ЕООД са въведени мерки за ефективна защита на обработваните данни – общи и чувствителни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

 Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в болницата, може да получите от длъжностното лице по защита на данните.

Настоящатаинформация за поверителност може да бъде актуализирана от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на уебсайта на „СБОБАЛ- Варна“ ЕООД.   Дата на последна актуализация 25 МАЙ 2018г.

 

„СБОБАЛ – ВАРНА“ ЕООД

 

Благодарности от пациенти

 

БЛАГОДАРНОСТ

На 18.07.2018г за първи път ми се наложи да потърся спешна помощ от специалист в Специализираната болница по очни болести във Варна.
 
Изказвам дълбока благодарност към д-р Валери Шехеров! Предвид броя на "бягащите"  от българската действителност млади специалисти, които намират признание и адекватно заплащане в чужбина, изказвам признателност към избора на лекаря, който е решил да остане и лекува тук и сега!
 
Агнес Керанова
19.07.2018 г.


 

МОЯТА БЛАГОДАРНОСТ

Казвам се Мариана Христова Георгиева от гр. Силистра. и искам да изразя своята благодарност за професионализма и изключителното човешко отношение на целия персонал на очното отделение.
Благодаря на д-р Косев за вниманието и изключителната работа - след операцията на лявото око се чувствам отлично, все едно не се е случило нищо!
Благодаря на медицинските сестри и санитари, които бяха на работа през периода 07.11 - 09.11.2017 за изключителното внимание и човечност!
Изказвам своята искрена благодарност на медицински сестри Стефка Русева и Антония Георгиева и им пожелавам много здраве и успехи!

С поздрав: М.  Христова
09.11.2017 г.

 


 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Огромни благодарности на целия екип на СБОБАЛ - Варна! Всички са безкрайно любезни с пациентите, търпеливи и винаги усмихнати!
Благодаря на прекрасния екип на доцент Яна Манолова и старша сестра Красимира Димитрова!
Отношение за пример! Браво!

Снежана Топалова, гр. Варна
10.11.2017 г.

 


 

 

БЛАГОДАРЯ!

 

Изказвам огромната си благодарност към екипа на Очна Болница за проявените изключителен професионализъм и хуманно отношение към мен и останалите пациенти, начело с д-р Косев и старша сестра Димитрова.

Благодарност към  всички медицински сестри и санитарки от очното отделение!

С огромно уважение: Марин Йорданов Георгиев
Варна, 07.11.2017 г.

 


 

„ОЧИТЕ, КОИТО НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯ“

 

Във връзка с инициативата за добра практика "Очите, които не мога да забравя", бих желала и аз като родител на пациент на Специализираната очна болница – Варна, да споделя моето мнение и отзиви за целия екип на очното отделение. Дъщеря ми Веселина Димова в момента е на 8 години и е с поставена диагноза амблиопия.

Преди около 3 години забелязах кривене на едното око. След посещение при специалист ми бе съобщено, че е нужна оперативна намеса, но аз и съпругът ми решихме да потърсим и друг специалист за второ мнение. Така, след препоръка, попаднахме на д-р Антония Барбукова в Очна болница Варна – място, където работят специалисти, на които съм много благодарна за отношението и подходът към детето ми.

До този момент, те са на мнение, че няма нужда от оперативна намеса и може да се справим с проблема чрез ортоптично лечение.Така дъщеря ми вече в продължение на 2 години прави през 6 месеца по предварително зададена програма ортоптични упражнения, като след всеки курс д-р Барбукова намира подобрение. За това искам да изкажа благодарностите си за положените усилия и търпение специално на д-р Барбукова, старша медицинска сестра Красимира Димитрова, която лично провежда  упражненията с моето дете, и на целия екип на отделението. Да благодаря за това, че винаги изпипват всичко до край, за това, че винаги обясняват нужното по време на лечението, което за един родител е много важно.

Те са екип, който поема отговорността присърце и винаги бих препоръчала на хора в нужда да се обърнат към тях.                               

 

Родител: Румяна Танева Ройдева

гр. Варна

 


 

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА, Д-Р БИННА НЕНЧЕВА И НЕЙНИЯ ЕКИП

 

В края на март тази година реших, че е крайно време да премахна пердето на лявото си око и отидох до Специализираната болница по очни болести за активно лечение в град Варна. Там ме посрещнаха със загриженост и внимание д-р Бинна Ненчева - специалист по очни болести и нейният екип.

 

Бях уплашена как ще протече операцията, но страховете ми бързо се стопиха. Сърдечно благодаря на медицинска сестра Антония Георгиева, която извърши внимателно всички манипулации преди операцията и ми обясни какво ме очаква. Смятам, че е много важно пациентът да бъде информиран - тогава се чувства по-спокоен и уверен в утрешния ден. Благодарение на професионализма на д-р Ненчева операцията мина бързо и безболезнено. Сега се чувствам много по-добре. Пожелавам здраве на нея и екипа й, да лекуват още дълги години!

 

Невелина Вангелова,

гр. Варна

 


 

 

ДРЕБНИТЕ ЖЕСТОВЕ ЗНАЧАТ МНОГО

 

Бих искал да изкажа моята сърдечна благодарност на целия екип на Очната болница в град Варна, в който работят професионалисти с висока квалификация и големи сърца.

 

Наложи се да остана няколко дни в болницата за изследвания и прецизиране на лечението и това по никакъв начин не ме стресира именно заради топлото отношение на всички от екипа на доц. Ненчева.

 

Медицинските сестри се държаха изключително внимателно не само с мен, а с всички пациенти. Вниманието от страна на задружния екип сваля напрежението и човек има чувството, че не се намира в болница, а на някакво защитено място, където неговият проблем ще бъде решен без нерви и стресови емоции. На някого може да се стори, че това е маловажно, но аз мисля, че дребните жестове значат много. Защото, когато пациентът е спокоен, той е в състояние да бъде активен участник в лечебния процес и резултатите ще бъдат по-добри.

Много съм благодарен на медицинска сестра Красимира Димитрова, която ми обясни какво трябва да правя след изписването от болницата.

Тя ми обърна внимание, че е нужно децата ми да вземат превантивни мерки за очното си здраве, тъй като има вероятност да са наследили моето заболяване.

Мили лекари и сестри, продължавайте да помагате на болните със същата всеотдайност и съпричастност!

 

Доц. Преслав Пеев,

гр. Варна

 

 

 

За медиите

Медици от Очна болница – Варна преглеждат безплатно по програма „Детско зрение“

(февруари 2013 г.)

Информационна брошура на Общинска програма "ДЕТСКО ЗРЕНИЕ" - Община Варна и Специализирана очна болница (СБОБАЛ) ВарнаМедицинските специалисти от Очна болница – Варна, вече работят по програмата „Детско зрение“, финансирана от Община – Варна.

Тя е насочена към профилактика на детските очни заболявания и включва: безплатни прегледи на деца от 6 до 8- годишна възраст, откриване на зрителни проблеми, обучение и консултация на родителите за опазване на детското очно здраве.

Програмата стартира в І-во основно училище в кв. „Вл. Варненчик”. Екипът от медицински специалисти, заедно с управителя на болницата Д-р Руслан Тошев и заместник управителя и ръководител на катедрата по „Очни болести и зрителни науки“ проф. Групчева, се срещнаха с директора г-жа Георгиева, учителите и родителите на малчуганите.

Обучителната лекция за родители и деца, изнесена от проф. д-р Христина Групчева, прерасна в дискусия. Родителите зададоха редица въпроси, свързани с грижата за зрението и честотата на очните прегледи при децата.

Д-р Барбукова и екип от медицински специалисти направиха профилактични прегледи на 94 деца от подготвителните групи и първите класове.

Децата, при които беше открита нарушена зрителна функция, бяха насочени за безплатен преглед в Специализираната очна болница.

Кликнете на снимката, за да видите 3D брошура на програмата "ДЕТСКО ЗРЕНИЕ".

pdf Общинска програма Изтеглете информационната брошура на програмата "ДЕТСКО ЗРЕНИЕ" в .pdf формат > Кликнете тук

 

Снимки от старта на програмата "Детско зрение" в І-во основно училище в кв. „Вл. Варненчик” - Варна:

Лекция   на проф. Групчева  за родители

Деца от първо основно училище
Мед. сестра Фикретова анкетира родители д-р Люцканова отговаря
на въпроси на майка
Профилактични прегледи на децата

 

 

Професор Групчева - председател на комисията по образование на Европейския борд по офталмология (ЕБО)

(януари 2013 г.)

Професор Групчева е председател на комисията по образование на Европейския борд по офталмология (ЕБО), след гласуване на националните представители на всички Европейски държави.

Това е пост на който за пръв път застава Българин и е изключително признание за качествата на родната офталмология, тъй като поста е свързан с ръководство при определяне на критериите за оценка на Европейския офталмолог.

Европейския борд по офталмология позволява свободно движение на специалисти по очни болести в страните от Обединена Европа и има за цел да унифицира както познанията, така и добрата медицинска практика в общността.
За сега има около 20 български офталмолози, които успешно са положили изпита като само част от тях работят извън България.

Първият българин положил изпита успешно е д-р Христина Групчева (Май 2002). Тенденцията е всички държави да признаят резултатите от изпита като изпит за специалност, като за сега това са Германия, Белгия, Швейцария и други страни от централна Европа.

Амбициите на Проф. Групчева са да повиши чувствителността на изпита към обширността на познанията и да създаде банка с изпитни въпроси, които наистина да дават реална представа за качествата на кандидатите. Насоките за подготовката ще имат за цел да помогнат бъдещата самостоятелна работа на всеки кандидат.

Това е още едно предимство за специализиращите в СБОБАЛ- Варна, база на МУ-Варна, където Европейския опит се пренася директно от източника.

Полезни връзки

www.solbulgaria.net - Съюз на очните лекари в България

www.contactologybg.org - Съюз на българските контактолози

www.blsbg.com - Български лекарски съюз

www.nhif.bg - Национална здравноосигурителна каса

За специалисти

За специалисти

Subcategories

 • За пациенти

  Дежурен кабинет
  В СБОБАЛ Варна работи 24 часа дежурен кабинет, който осъществява консултативна очна помощ срещу заплащане или при изпращане от друго здравно заведение.

  Кабинет за рефракция
  В СБОБАЛ Варна функционира кабинет за рефракция, в който могат да бъдат изписани, както различни видове очила – еднофокусни, двуфокусни и прогресивни, така и различни видове контактни лещи включително меки, твърди и специални лещи за корекция на възрастово далекогледство и астегматизъм.

  Лазерен сектор
  Лазерния сектор в СБОБАЛ Варна разполага с два лазера: лазер за лечение на вторично перде и лазер, който се използва за лечение както на глаукома така и за заболявания на ретината включително диабет и венозни оклузии.

  Глаукомен кабинет
  В очна болница Варна функционира глаукомен кабинет, в който могат да бъдат осъществявани консултации, както на пациенти с доказана глаукома, така и на пациенти със съмнение за глаукома.

  Детски кабинети
  Детските кабинети в очна болница Варна са спонсорирани от програмата Orbis и специален grant от RonaldMcdonaldsHouseCharities, като кабинетите разполагат с най-съвременна апаратура за диагностика на всички детски заболявания.

  Стационар
  Очна болница Варна разполага със стационар, който има модерен оперативен сектор. Оперативния сектор се състои от три амбулаторни зали – една за амбулаторни операции, и две за по-сложни операции, оборудвана с най-модерна апаратура за ултразвукова ексктракция на перде и необходимите за лечение лазерни апарати. Стационара разполага със сектор за лежащо болни и няколко VIP стаи, които могат да бъдат наемани срещу заплащане, както и с възможности за специално обслужване.

  Във болницата има и практика за доболнична помощ, в която се осъществява работа с направления в доболничната помощ по здравна каса

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

 • Logo_obshtina_varna
 • Logo_med_universitet_varna
 • Nzok_logo
 • Saiuz_na_ochnite_lekari_v_bulgaria
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 40 91, 052 63 49 01
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top