Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.

Проф. Никола Иванов Константинов

проф. Никола КонстантиновПроф. Никола Константинов е роден на 18 ноември 1920 г. в гр. Кюстендил.

Завършва Варненската мъжка гимназия (полукласик). Завършва висше образование в Софийския държавен университет - медицински факултет (1939-1944). От 1946 до 1950 г. е участъков лекар в гр. Антоново.

През 1954 г. е младши лекар, гл. асистент в ИСУЛ, очно отделение. Придобива специалност по офталмология в ИСУЛ, 1955 г. Доцентура - хабилитиран във Варна, ВМИ, 1968 г. От 1972 до 1980 г. е завеждащ катедра “Очни болести” във ВМИ - Варна, от 1980 г. до пенсионирането си през 1986 г. завежда катедра “Очни болести” в ИЛЧГ - София.

Хабилитационен труд - “Конгенитална глаукома”. Основни научни проблеми: ендогенни увеити, микрохирургия на окото, кератопластика и кератопротезиране.

Автор и съавтор на редица научни трудове, сред които: “Клинична рефракция”, “Заболявания на увеята”, “Микрохирургия на окото”, “Офталмоневрология”, Учебник по очни болести за студенти.

Член е на редколегията на сп. “Офталмологичен преглед”.

От 1969 до 1986 г. е член на Европейския съвет по офталмология, а от 1986 г. става негов почетен член. Почетен член е и на научното дружество “Пуркине” - Чехословакия, както и член на Научното дружество по офталмология (ГДР).

Аспирантури, работени във Варна - доц. Дора Пенчева и доц. Евгения Контрова.

Аспирантури в ИЛЧГ - София: д-р Джасън (Сирия), д-р Хюсеин (Кувейт), д-р Мустафа Хак (Бангладеш) и д-р Шандури (Бангладеш).

Всички аспирантури под негово ръководство са защитени пред ВАК - София за добиване на научна степен - кандидат на медицинските науки.

Красимира Димитрова - Старша мед. сестра


 

Медицинска сестра Димитрова е специалист по здравни грижи, чиято професионална дейност е насочена към решаване на съществуващи и потенциални проблеми с очното здраве на човека, семейството и общността в условията на динамично променящата се среда.

Приоритети в клиничната работа са подобряване качеството на живот на пациентите чрез оказване на качествени и безопасни грижи, обучение на пациенти, организиране на продължаващо обучение на медицински сестри  и намаляване на “burn out” синдрома в екипа, който ръководи.Координатор е на общинската програма „Детско зрение”, която  се осъществява от медицинските специалисти от СБОБАЛ .Обучава студенти по специалност „медицинска сестра” и „медицински оптик”. Член е на Управителния съвет на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Професионален опит

М.с. Димитрова има професионален опит като медицинска сестра в детска клиника в УМБАЛ „Света Марина” – Варна и като медицинска сестра в СБОБАЛ – Варна ( в операционен блок, във функционални кабинети на консултативно-диагностичния блок и в очното отделение).

Образование, специализации и курсове

2015 Сертификат за професионална квалификация №177/14.03.2015г на   Националния съвет по качество на БАПЗГ;

2010   Магистър по „Управление на здравните грижи” – Медицински университет – Плевен;
2009   Бакалавър по „Управление на здравните грижи” – Медицински университет – Варна;
2009   Сертификат за професионална квалификация №11565/17.01.2009г на   Националния съвет по качество на БАПЗГ;
2003  Образователно – квалификационна степен „специалист”, специалност „медицинска сестра”, Медицински колеж към  Медицински университет – Варна;
1987   Детска медицинска сестра, ИПЗК”Д-р Ненчо Николаев” – Варна;
1985   ІV френска езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри” – Варна;

 

Курсове: над 50 форми за следдипломно обучение, по-важни от които са:

2002 – 2004  Участие в  програмата „Problem Solving for Better Health” на  Dreyfus Health Fondation;
2007   Дезинфекция на инструменти, Варна;
2008  Клинична рефракция – фундаментални принципи и методи за корекция, Варна;
2008  Детско зрение. Роля на професионалиста по здравни грижи в   опазване на детското зрение,  Варна;
2009  Зрение 2020.Социално значими очни заболявания в света, Европа и   България. Катаракта и глаукома , Варна;
2009  Тумори на окото и очните придатъци. Роля на професионалиста по здравни грижи в лечебния процес,  Варна;            
2009   Ретинопатия на недоносеното,  Варна;
2009  Законодателство в Република България и ЕС, регламентиращо правата и   задълженията на професионалистите по здравни грижи, Шумен;
2009  Съвременни изисквания към болничната дезинфекция, Варна;
2010  Наставничество в сестринството, Варна;
2010  Стрес. Диагностициране на причините, пораждащи стрес  и    профилактика, Варна;
2011  Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални  инфекции, Варна;
2011  Грижи за болни в старческа възраст, Варна;
2012  Диабет и око, Варна;
2012  Ортоптично лечение за възстановяване на бинокуларното зрение при пациенти със страбизъм – практическо обучение за работа със синоптофор, Варна;

2012 Глаукомата – социално-значимо заболяване, Варна;

2013 Макулна дегенерация свързана с възрастта – съвременна диагностика и лечение, Варна;

2014 Активни в остаряването, София;

2014  Наставничество в сестринството.Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинските сестри, Варна

2015 Управление на екипи, София

2016 Превенция на ВБИ - експресен мониторинг.Нов подход при лечение на диабет,София

2017 Специални грижи за деца с очна патология – съвременен подход и профилактика, Варна

2017 Детето като пациент.Психосоматика в детска възраст, Велико Търново

2017 Супервизия в сестринството, Варна

2017 Спешното състояние в детска възраст – предизвикателство на професионалистите по здравни грижи. Първа помощ на деца, Варна

 

Професионални членства

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи ( БАПЗГ) ;

 

Публикации и научни интереси

Сестра Димитрова участва в авторски колектив на учебник по очни болести за студенти по мeдицина и дентална медицина, има 9 публикации в български научни издания. Представя   СБОБАЛ с доклади в   национални научни форуми. Научните и  интереси са в сферата на  профилактика на детското зрение, модерното сестринство, обучение на медицински сестри, пациенти и студенти.

 

Награди

2009 „Сестра на годината” – награда за ”Принос в  развитието на съсловната организация на професионалистите по здравни грижи и издигане престижа на сестринството”;

2010  Плакет «Отличник на випуска» на Ректора на МУ – Плевен

2015 национална награда 1-во място „Професионалист на годината” в категория „Ръководител по здравни грижи”

2016 национална награда - плакет на БАПЗГ за дългогодишен принос в утвърждаване на съсловната организация

2017  грамота за принос в развитието на   сестринството и утвърждаване на Регионална колегия на БАПЗГ - Варна

 

 

Нели Маринова - Гл. счетоводител

Нели Маринова - гл. счетоводителНели Маринова е главен счетоводител в „СБОБАЛ-Варна” ЕООД.

Завършила е  Икономически университет – Варна.

Работила е като специалист по труда и планиране в системата на Окръжен кооперативен съюз, Началник Финансов отдел на Кметство ”Чайка”-Община Варна.

От 1996 г. изпълнява длъжността главен счетоводител в „СБОБАЛ-Варна” ЕООД.

Алис Тилкиян - Гл. мед. сестра

Алис Тилкиян Главна медицинска сестраАлис Тилкиян е Главна медицинска сестра в "СБОБАЛ - ВАРНА" ЕООД.

Завършила е МУ "Проф. д-р. П. Стоянов" - Варна - Магистър по Обществено здравеопазване и Управление на здравните грижи.

Работи в Очна болница от 1984 г. като медицинска сестра.

От 1991 г. до началото на 1999 г. изпълнявя длъжността Старша медицинска сестра.

От ноември 1999 г. е спечелила конкурс за Главна медицинска сестра и продължава да работи като такава.

 

Нашата история

СБОБАЛ – Варна е наследник на очното отделение в Окръжна болница, като от 1980 до 2000 година здравното заведение носи името Специализирана Очна Клинична Болница (СОКБ) – Варна.

Първоначално болницата е разделена на четири отделения – детско, аблационно, кератопластика и глаукомно, операционен сектор с четири операционни маси, амбулаторна операционна и поликлиничен сектор с 8 кабинета.

Във връзка с променените стандарти и законодателство през 1999 година болницата е преструктурирана и отделенията са обединени в две хирургически отделения с общо 50 легла и консултативно-диагностичен сектор с осем кабинета.

Две години по-късно икономическите условия налагат допълнително окрупняване и се създава едно хирургическо отделение с оперативен сектор и стационар с 40 легла и консултативно-диагностично отделение.

От създаването на болницата до момента персоналът остава почти непроменен и се състои от 16-20 лекари, 35-40 медицински сестри, 18-22 санитари и допълнителен персонал от 10-15 човека.

В Очна болница – Варна работи екип от 70 души – висококвалифицирани очни лекари, преминали през международни курсове и квалификации (сред тях един Професор – Доктор на медицинските науки, един Доцент – Доктор по медицина), анестезиолози  и медицински специалисти по здравни грижи.
Сестринският екип се ръководи от двама Магистри по Управление на здравните грижи.

През последните 20 години диагностиката и лечението на очните заболявания в лечебното заведение следват прогреса в офталмологията.

Безспорно най-голямо развитие има хирургическата техника за лечение на катаракта от интракапсулна екстракция през екстракапсулна екстракция без и с имплантация на вътреочни лещи и факоемулсификация (остраняването на вътрешното перде през малък отвор с ултразвук) в различните и варианти.

Болницата е първото лечебно заведение, където е въведена пенетрираща кератопластика с голям трансплантат и вторият център в България за роговична трансплантация.

За въвеждането на нови хирургически методики и методи на лечение важно значение имат и международните контакти на болницата с институт “Филатов” в Одеса, Очното отделение в болницата “Миделхайм” в Холандия, редица европейски и американски здравни заведения, “Орбис Интернейшънъл” и др.

Болницата е пионер в приложението на антипролиферативна терапия с авастин, трансплантация на амниотична мембрана и други методики, като хирургичната техника и технология е приоритет както на ръководството така и на всеки специалист.

Независимо от нарастващата конкуренция на бивши кадри на лечебното заведение, болницата и до днес запазва челното си място в България, особено в лечение на спешни състояния, травми, тежки роговични заболявания, кератоконус, ретинални увреждания, профилактични и скринингови програми.

ДЕЙНОСТИ

В Очна болница – Варна се осъществява лечебно-диагностична, профилактична и хирургическа дейност за пациенти от Варненска област и страната, както и научно-изследователска дейност и специализирано обучение по офталмология.

СБОБАЛ – Варна има сключен договор със Здравната каса (НЗОК) за всички очни клинични пътеки, за високоспециализирани медицински дейности (флуоресцеионова ангиография и лазер терапия).

На територията на болницата има разкрит Медицински център за доболнична помощ, работещ по Здравната каса.

Очна болница – Варна е акредитирана през 2012 година за цялостна  лечебна дейност и за съвместно обучение с катедрата по Очни болести и зрителни науки към Медицински Университет - Варна с оценка Отличен за срок от 5 години. (Носител на 5 звезди за 5 години за лечебна и учебна дейност).

От 2004 год. "СБОБАЛ-Варна" ЕООД притежава сертификат за управление на качеството № СУК-316-01/018, който удостоверява, че системата за управление на качеството на "СБОБАЛ-Варна" ЕООД разработена и прилагана при диагностика и лечение на очни болести съответства на БДС EN ISO 9001:2015.  

Главната цел на СБОБАЛ-Варна е да осигурява висококачествени медицински услуги за подобряване качеството на живот на пациентите, чрез създаване на оптимални условия за медицинска дейност за работещия в СБОБАЛ персонал, ефективно сътрудничество с доболничните специалисти и общопрактикуващите лекари и съвместно обучение на медицински кадри по офталмология на различни нива.

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ:

1. ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА
В Очна Болница – Варна работи единствения денонощен консултативен кабинет в града
.

2. ХИРУРГИЧНА

- Роговична трансплантация и други операции на роговицата

- Безшевно и безкръвно хирургично лечение на катаракта с имплантация на най-съвременни вътреочни лещи

- Хирургично лечение на глаукома

- Сондиране при стеноза на слъзните пътища и дакриоцисториностомия

- Отстраняване на тумори от конюнктива или клепачите

- Реконструктивни и естетични операции на клепачите

- Оперативно лечение на отлепена ретина и витректомия

- Оперативно лечение на страбизъм

- Лазерна микрохирургия при съдови и дегенеративни заболявания на ретината и при глаукома

3. ПРОФИЛАКТИЧНА
4. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
5. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ
на студенти, специализанти и специалисти


АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top