Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Защита на личните данни

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност на Регламент (ЕС)2016/679 да Ви информира за извършваните от „СБОБАЛ-ВАРНА“ ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.    Данни за администратора и за контакт с него.

„СБОБАЛ-ВАРНА“ ЕООД, наричана по долу само болницата, е юридическо лице с предмет на дейност – Осъществяване на специализирана болнична помощ по очни болести.

Болницата е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление са: гр. Варна, ул. „Дойран“ № 15 , на който адрес може да изпращате по пощата искания до болницата като администратор на данни или лично да подадете исканията си в деловодството на болницата.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: eyehospital-varna@mbox.contact.bg, или да изпращате по факс: +359 52 634 096

2.    Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С длъжностното лице по защита на данните на болницата може да се свържете на електронен адрес: dpo.eyehospital@gmail.com, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3.    Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

Болницата осъществява правомощията, предвидени в ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/679 , ЗЗО , НРД и други нормативни актове, съгласно които обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

-          Водене на регистър „Персонал“, който съхранява личните данни на работещите в болницата;

-          Водене на регистър „Пациенти“, който съхранява лични данни и медицинска информация на пациентите лекувани в болницата;

-          Водене на регистър „Контрагенти“ , който се води във връзка със сключените договори относно извършването на основната дейност на болницата;

-          Изпълнение на други функции, определени с нормативен акт.

            При упражняване на правомощията си болницата обработва лични данни на пациентите. В тези случаи обработваните данни са общи - свързани с физическата идентичност  и чувствителни – свързани със здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, болницата обработва лични данни на кандидати за работа, и на работниците и служителите. Освен това лични данни се обработват на физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори.

Когато болницата обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

4.    Категории получатели на данни извън болницата.

Болницата  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните.

 Получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

-          Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните

правомощия (НАП, НОИ, съд, прокуратура, следствие, полиция, МЗ, НЗОК, РЗОК, РЗИ и др.п.);

-          Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

-          Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция.

5.    Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни болницата обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. За срок от 25 години се съхраняват данните – общи и чувствителни на пациентите.

6.    Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

-          Право на достъп;

-          Право на коригиране на неточни или непълни данни;

-          Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-          Право на ограничение на обработването;

-          Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-          Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

-          Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път на e-mail: dpo.sbobal@gmail.com, чрез сайта на „СБОБАЛ- Варна“ ЕООД  http://www.eyehospital-varna.com  или по пощата на адреса на дружеството.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас.

Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел: +359 2 9153 518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

8.    Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

         Болницата не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

9.    Въведени от болницата мерки за защита на личните данни.

С Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни и Вътрешни правила за техническите и организационни мерки за защита на личните данни в „СБОБАЛ-ВАРНА“ ЕООД са въведени мерки за ефективна защита на обработваните данни – общи и чувствителни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

 Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в болницата, може да получите от длъжностното лице по защита на данните.

Настоящатаинформация за поверителност може да бъде актуализирана от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на уебсайта на „СБОБАЛ- Варна“ ЕООД.   Дата на последна актуализация 25 МАЙ 2018г.

 

 

„СБОБАЛ – ВАРНА“ ЕООД

Контролни прегледи

Датите на контролните прегледи се уточняват с лекуващия лекар и са упоменати в медицинската документация.

Чети още
Безплатни прегледи

Специалистите от УСБОБАЛ-Варна провеждат ежегодно безплатни прегледи по програми „Детско зрение“ и „Глаукома“.

Чети още
НЗОК

УСБОБАЛ-Варна извършва прегледи на пациенти по НЗОК, както и срещу заплащане по определен график и след предварително записване.

Чети още

 

 

УСБОБАЛ-Варна - Варна ЕООД е Университетска специализирана болница по очни болести за активно лечение, в което се извършва офталмологична диагностика и профилактика на населението от Варненска област и Североизточна българия . Болницата е единствената по рода си за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на България.

ул. Дойран 15
9000, гр.Варна

За планови прегледи всеки ден от 8:00 до 20:00ч Консултации и неотложна помощ - денонощно
052 63 49 01